seccions-finques

Administració de finques

Administració de comunitats de propietaris

seccions-finques-2

Com a secretaris de les comunitats custodiem els llibres i la documentació de la comunitat, redactem les actes de les reunions de les juntes de veïns i les hi enviem, en certifiquem els acords i enviem les citacions; com a administradors vetllem pel bon règim de la finca (les seves instal·lacions i serveis) preparem els pressupostos d’ingressos i despeses que sotmetem a la Junta, atenem la conservació de l’immoble disposant les reparacions ordinàries i adoptant les mesures urgents per a les reparacions extraordinàries donant-ne compte, de forma immediata, al president i a la Junta, fem els cobraments i pagaments i executem els acords presos a les juntes de propietaris. Ens ocupem de la reclamació d'impagats i seguiment de la morositat.

Administració de lloguers

seccions-finques-3

Tenim cura de la formalització dels contractes de lloguer (d’habitatge o de local de negoci) confecció de rebuts i factures, de l’actualització de les rendes, de les repercussió d’obres i serveis, de resoldre les incidències i de la seva extinció. També administrem patrimonis immobiliaris.

Administració de Finques Col·legiada núm. 815

administrador-finques-colegiat-q

A Gestoria Suquet comptem amb un equip multidisciplinar especialitzat en les diferents àrees en les que prestem servei. Això ens permet donar als nostres clients un tracte personalitzat i alhora comptar amb tot un equip al darrere que recolze totes les actuacions, cadascú en la seva especialitat. D'aquest manera podem actuar de forma global i analitzar els diferents punts de vista per trobar la solució més adequada.